Jakość kształcenia

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK)

Wyższa  Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP w Łomży posiada Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia, który obejmuje wszystkie elementy procesu kształcenia wpływające na zakres i jakość działań studentów oraz pracowników Uczelni.

Jednym z głównych warunków wysokiej jakości kształcenia w  WSZOZ TWP w Łomży  jest realizacja założeń Uczelnianego Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. Jest on zbieżny z międzynarodowymi standardami określonymi m.in. w Deklaracji Bolońskiej jak również z założeniami systemu szkolnictwa wyższego w Polsce. Jest dostosowany zarówno do wymagań zewnętrznych, określonych w ustawie o szkolnictwie wyższym i przepisach wykonawczych, wymagań Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jak i wewnętrznych uregulowań Uczelni, uwzględniających jej specyfikę.

System stanowi zbiór powiązanych ze sobą i oddziaływujących na siebie elementów, dotyczących organizacji, nadzoru i doskonalenia procesu kształcenia w aspekcie spełniania potrzeb i oczekiwań naszych interesariuszy. Został wprowadzony w celu stałego podnoszenia jakości procesu kształcenia, jest zbiorem narzędzi i procedur związanych z projektowaniem, realizacją, monitorowaniem, oceną i doskonaleniem jakości kształcenia na kierunku Ratownictwo Medyczne.

Założeniem systemu jest stała weryfikacja procesu dydaktyki w WSZOZ TWP w Łomży oraz jego samodoskonalenie. Jakość kształcenia oznacza dla nas również odpowiednie przygotowanie studentów do aktywnego życia zawodowego. Służą temu programy kształcenia, których treści dostosowane są do wymogów rynku pracy i zaspokajają zapotrzebowanie na konkretne kwalifikacje zawodowe, a wszystko dzięki ich regularnemu doskonaleniu we współpracy z praktykami, dydaktykami oraz partnerami uczelni.

 Dbałość o wysoką jakość procesu kształcenia studentów należy do obowiązków całej społeczności Uczelni: władz, nauczycieli, pracowników  administracji, studentów.

Głównym celem WSZJK jest zapewnienie i doskonalenie jakości kształcenia, w szczególności poprzez:

 1. projektowanie, monitoring  i doskonalenie programów studiów;
 2. zapewnienie osiągania głównych i szczegółowych celów kształcenia określonych programach studiów
 3. okresową analizę stopnia realizacji celów kształcenia i osiągania przez studentów założonych efektów uczenia się dla programów studiów, a w tym:
  a)      analizę stosowanych metod i kryteriów weryfikowania efektów uczenia się oraz  adekwatność ich doboru do poszczególnych efektów uczenia się;
  b)      analizę wyników kształcenia;
  c)      analizę wyników egzaminów dyplomowych;
  d)      analizę poprawności przypisania punktów ECTS do  przedmiotów i grup zajęć,
 4. analizę wyników okresowych ankiet studenckich;
 5. analizę użyteczności efektów uczenia się określonych dla programów studiów, w tym:
  a)      wykorzystania wyników monitorowania karier absolwentów w określaniu efektów uczenia się;
  b)      zaangażowania przedstawicieli pracodawców i uwzględnianie ich uwag w tworzeniu oraz doskonaleniu programów studiów,
  c)      zgodności zakładanych efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy,
 6. monitorowanie warunków kształcenia i organizacji studiów, ocenę infrastruktury dydaktycznej, w tym dostępu do literatury i innych źródeł informacji,
 7. monitorowanie zgodności warunków prowadzenia studiów z obowiązującymi przepisami prawa,
 8. doskonalenie metod oceny oraz procedur zapewnienia jakości kadry dydaktycznej;
 9. ciągłe monitorowanie i doskonalenie skuteczności wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia.

Wykaz najważniejszych dokumentów związanych z zapewnianiem jakości kształcenia:

 1. Wewnętrzny  System Zapewniania Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Zawodowej Ochrony Zdrowia Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Łomży stanowiący Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2022 Senatu Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP w Łomży z dnia  5.10.2022 r.
 2. Zarządzenie Nr3/2021 Rektora Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP w Łomży z dnia   30 kwietnia 2021 r. w sprawie procedury określania i zaliczania różnic programowych oraz przepisywania przedmiotów w  WSZOZ TWP w Łomży.

Pliki pdf do pobrania:

 1.  Wewnętrzny  System Zapewniania Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Zawodowej Ochrony Zdrowia Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Łomży stanowiący Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2022 Senatu Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP w Łomży z dnia  5.10.2022 r. – Uchwała Nr 7/2022 Senatu Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP w Łomży z dnia 05.10.2022r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych w Wyższej Szkole Zawodowej Ochrony Zdrowia Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Łomży
 2.  Zarządzenie Nr3/2021 Rektora Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP w Łomży z dnia   30 kwietnia 2021 r. w sprawie procedury określania i zaliczania różnic programowych oraz przepisywania przedmiotów w  WSZOZ TWP w Łomży – Zarządzenie Nr3/2021 Rektora Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP w Łomży z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie procedury określania i zaliczania różnic programowych oraz przepisywania przedmiotów w WSZOZ TWP w Łomży.
 3. Załącznik do Zarządzenia Nr 1 /2022 Dziekana WSZOZ TWP w Łomży – PROCEDURA DOBORU NAUCZYCIELI AKADEMICKICH LUB INNYCH OSÓB, KTÓRYM ZOSTANIE POWIERZONE PROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH – Załącznik do Zarządzenia Nr 1 /2022 Dziekana WSZOZ TWP w Łomży – PROCEDURA DOBORU NAUCZYCIELI AKADEMICKICH LUB INNYCH OSÓB, KTÓRYM ZOSTANIE POWIERZONE PROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 

Pliki archiwalne:

 1. Uchwala Nr 2-2012 Senatu WSOZ TWP w Lomzy z dnia 24 maja 2012r. w sprawie Wewnetrznego Systemu Zapewnienia Jakosci Ksztalcenia oraz szczegolowych wzorow dokumentacji prog
 2. Uchwala Nr 6 – 2013 Senatu WSOZ TWP w Lomzy z dnia 27 maja 2013r. w sprawie przyjecia regulaminu dyplomowania w ESOZ TWP w Lomzy
 3. Zarzadzenie Nr 9-2013 Rektora WSOZ TWP w Lomzy z dnia 29 listopada 2013 w sprawie sposobu wykorzystania wnioskow z ocen nauczycieli akademickich dokonywanych przez studentow
 4. Zarzadzenie Nr 11-2013 Rektora WSOZ TWP w Lomzy z dnia 13 grudnia 2013 w sprawie dzialania Uczelni w zakresie zapobiegania plagiatom i ich wykrywania
 5. Zarzadzenie Nr 4-2014 Rektora WSOZ TWP w Lomzy z dnia 01 pazdziernika 2014 w sprawie powolania Uczelnianego Biura Karier w WSOZ TWP w Lomzy
 6. Zarzadzenie Nr 6-2014 Rektora WSOZ TWP w Lomzy z dnia 10 pazdziernika 2014 w sprawie powolania Opiekunow roku, Opiekuna praktyk zawodowych oraz Opiekuna studenckiego kola
 7. Zarzadzenie Nr 9-2014 Rektora WSOZ TWP w Lomzy z dnia 7 pazdziernika 2014 w sprawie skladania deklaracji przez absolwentow WSOZTWP w Lomzy w celu monitorowania ich karier zaw
 8. Zarzadzenie Nr 10-2014 Rektora WSOZ TWP w Lomzy z dnia 09 pazdziernika 2014 w sprawie Regulaminu Wydzialowej Komisji ds. Wewnetrznego Systemu Zapewnienia Jakosci Ksztalcenia
 9. Zarzadzenie Nr 11-2014 Rektora WSOZ TWP w Lomzy z dnia 10 pazdziernika 2014 w sprawie wdrozenia procedury weryfikowania efektow ksztalcenia w trakcie calego procesu ksztalcenia
 10. Zarzadzenie Nr 12-2014 Rektora WSOZ TWP w Lomzy z dnia 10 pazdziernika 2014 w sprawie opisu przedmiotu (sylabusa)
 11. Zarzadzenie Nr 14-2014 Rektora WSOZ TWP w lomzy z dnia 17 pazdziernika 2014 w sprawie zasad konstruowania programow ksztalcenia zgodnie z KRK dla Szkolnictwa Wyzszego