Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe

 

Praktyki zawodowe to nieodłączny element programu studiów. Na kierunku Ratownictwo medyczne , zgodnie ze standardami kształcenia , ich wymiar wynosi 960 godzin.

Uczelnia posiada umowy o współpracy w zakresie odbywania praktyk zawodowych z poniższymi placówkami:

– Szpitalem  Wojewódzkim  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży,

– Mazowieckim  Szpitalem  Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce,

–  Szpitalem Powiatowym w Zambrowie Sp. z o.o,

–  Wojewódzką  Stacją Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży.

Istnieje możliwość odbycia praktyk zawodowych w innych wybranych przez studentów placówkach ( np. znajdujących się bliżej miejsca zamieszkania), na podstawie indywidualnie zawartej umowy według poniższego wzoru.

Wzór umowy praktyk studenckich 

 

 

Rodzaj praktyk Zawodowych     Zakres praktyk zawodowych                           Liczba godzin             Liczba punktów ECTS/sem.

Praktyki wakacyjne                      Zespół ratownictwa medycznego                       168                              6/IV

                                                    Szpitalny oddział ratunkowy (SOR)                       168                              6/II

                                                    Oddział anestezjologii i intensywnej terapii         164                              6/IV

Praktyki  śródroczne

                                                    Oddział chirurgii                                                        60                                2/III

                                                    Oddział ortopedyczno-urazowy                               50                               2/V

                                                    Oddział chorób wewnętrznych                                50                               2/III

                                                    SOR                                                                            100                                  4/V

                                                       Oddział neurologii                                                  50                                 2/VI

                                                       Oddział kardiologii                                                50                                  2/VI

                                                      Oddział pediatrii                                                      50                                 2/V

                                                      Zespół ratownictwa medycznego                         50                                  2/III

Razem                                                                                                                            960                                 36

 

 Regulamin praktyk zawodowych śródrocznych i wakacyjnych na kierunku Ratownictwo medyczne

Załącznik nr 1 do Regulaminu praktyk zawodowych

Załącznik nr 2 do Regulaminu praktyk zawodowych

I Rok. DZIENNICZEK ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH. 2023 – 24

II rok. DZIENNICZEK ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH. 2023 -24

III rok. DZIENNICZEK ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH. 2022 -23