Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe

 

Praktyki zawodowe to nieodłączny element programu studiów. Na kierunku Ratownictwo medyczne , zgodnie ze standardami kształcenia , ich wymiar wynosi 960 godzin.

Uczelnia posiada umowy o współpracy w zakresie odbywania praktyk zawodowych z poniższymi placówkami:

– Szpitalem  Wojewódzkim  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży,

– Mazowieckim  Szpitalem  Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce,

–  Szpitalem Powiatowym w Zambrowie Sp. z o.o,

–  Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans Ostrołęka. SPZOZ.

–  Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży.

Istnieje możliwość odbycia praktyk zawodowych w innych wybranych przez studentów placówkach (np. znajdujących się bliżej miejsca zamieszkania), na podstawie indywidualnie zawartej umowy według poniższego wzoru.

Wzór umowy praktyk studenckich 

 

 

Rodzaj praktyk Zawodowych     Zakres praktyk zawodowych                           Liczba godzin             Liczba punktów ECTS/sem.

Praktyki wakacyjne                      Zespół ratownictwa medycznego                       168                              6/IV

                                                    Szpitalny oddział ratunkowy (SOR)                       168                              6/II

                                                    Oddział anestezjologii i intensywnej terapii         164                              6/IV

Praktyki  śródroczne

                                                    Oddział chirurgii                                                        60                                2/III

                                                    Oddział ortopedyczno-urazowy                               50                               2/V

                                                    Oddział chorób wewnętrznych                                50                               2/III

                                                    SOR                                                                            100                                  4/V

                                                       Oddział neurologii                                                  50                                 2/VI

                                                       Oddział kardiologii                                                50                                  2/VI

                                                      Oddział pediatrii                                                      50                                 2/V

                                                      Zespół ratownictwa medycznego                         50                                  2/III

Razem                                                                                                                            960                                 36

 

 Regulamin praktyk zawodowych śródrocznych i wakacyjnych na kierunku Ratownictwo medyczne

Załącznik nr 1 do Regulaminu praktyk zawodowych

Załącznik nr 2 do Regulaminu praktyk zawodowych

I Rok. DZIENNICZEK ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH. 2023 – 24

II rok. DZIENNICZEK ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH. 2023 -24

III rok. DZIENNICZEK ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH. 2022 -23