Misja i strategia

Plik do pobrania: załącznik nr 1 do Uchwały Senatu nr  10  /2012

  1. I.                   Misja

Kształcenie ustawiczne

Naczelne założenia misji Uczelni wynikają z dziedzictwa i doświadczenia Towarzystwa Wiedzy Powszechnej i zostały zakreślone w preambule do statutu. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej jako spadkobierca Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych i Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych ma bogate tradycje w zakresie działalności oświatowej. Poczynania TWP legitymizowała zawsze polska elita umysłowa, która w dużej mierze decydowała o kształcie ideowym i charakterze jej działalności. TWP jest społecznym pozarządowym stowarzyszeniem oświatowym działającym na rzecz upowszechniania wiedzy i kultury oraz kształcenia umiejętności praktycznych dorosłych, dzieci i młodzieży, realizującym politykę oświatową państwa na zasadach i w formach określonych przez statutowe władze stowarzyszenia.

Metodę działania Uczelni określa idea kształcenia ustawicznego. Jej istotą jest przekonanie dotyczące filozoficznej i psychologicznej koncepcji człowieka jako istoty zmieniającej się, rozwijającej, funkcjonującej w różnych warunkach i etapach życia, zgodnie ze swoimi obiektywnymi i subiektywnymi potrzebami. Chodzi tu zarówno o wiarę w dynamiczne i ciągłe przemiany obejmujące gospodarkę, społeczeństwo i kulturę, jak i wiarę w ludzkie możliwości nieustannego rozwoju i przystosowywania się do tych przeobrażeń. Koncepcja kształcenia ustawicznego zyskuje tym samym głęboko humanistyczny a w tym przedsiębiorczy wydźwięk, będąc jedną z determinant jej rozwoju, która w centrum zainteresowania stawia człowieka, jego działalność rozwojową i kreatywną.

Misja Uczelni realizuje się szczególnie poprzez:

(1) edukację praktyczną, łączącą potrzeby życia codziennego z teorią naukową rozwoju kompetencji spo­łecz­nych i zawodowych naszego absolwenta,

(2) edukację i odkrywanie tożsamości w warunkach zglobalizowanego świata, łączącego wiedzę, po­stawy, umiejętności w jednolitym organizmie kultury akademic­kiej i organizacyjnej Uczelni,

(3) edukację permanentną, która dostrzega, bada i stara się zaspokajać potrzeby oświatowe środowiska w którym działa Uczelnia, na różnych płaszczy­znach życia społeczno-gospodarczego niezależnie od wieku i statusu materialnego,

(4) edukację kulturotwórczą, ustanawiając wzorce zachowań, postawy
i wartości wypływające z powszechnie stosowanych i sankcjonowanych norm etycznych.

Specyfiką Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP w Łomży jest fakt, iż powstała ona dosłownie na zamówienie przyszłych studentów. TWP jako pozarządowe stowarzyszenie oświatowe jest organem prowadzącym m.in. dla Policealnej Szkoły Medycznej w Łomży. W dotychczasowej działalności placówkę tą ukończyło ponad 800 absolwentów. I to ci właśnie absolwenci chcąc kontynuować naukę na wyższym poziomie edukacji w bliskiej lokalizacji, wystąpili z petycją do władz stowarzyszenia o podjęcie działań zmierzających do utworzenia uczelni wyższej.

Utworzona Uczelnia zamierza aktywnie uczestniczyć w życiu regionu
i kraju poprzez propagowanie wiedzy prozdrowotnej i proedukacyjnej. Służyć temu będą organizowane konferencje i sympozja naukowe oraz podejmowane na rzecz społeczeństwa akcje humanitarne przez środowisko uczelniane.

Misję uczelni wyznaczają również aktualne potrzeby chwili. Starzejące się społeczeństwo regionu i kraju rodzi pilną potrzebę kształcenia kadry młodych specjalistów, podejmujących trud opieki geriatrycznej z myślą poprawy sprawności fizycznej, psychicznej i zdrowotnej mieszkańców regionu. Stąd Uczelnia podejmuje działania służące potrzebie powołania nowych kierunków kształcenia w obszarze wokół medycznym – terapeutów zajęciowych   na kierunku zdrowie publiczne oraz logopedów na kierunku pedagogicznym (duży odsetek ludzi młodych z wadami wymowy, a  szczególna potrzeba wynika z faktu prowadzenia przez organ założycielski  przedszkoli i żłobków dla dzieci pracowników i studentów Uczelni).

W trosce o jakość kształcenia Uczelnia będzie dbać  o dobór profesjonalnej kadry naukowo – dydaktycznej.

Ważnym zatem zadaniem pozostaje zabezpieczenie niezbędnych środków finansowych na realizację powyższych zadań. Stąd obok  opłat wnoszonych za studia należy poszukiwać innych niż czesne źródeł finansowania.

  1. II.                Strategia rozwoju

Wypełnianie społecznej misji Uczelni w zakresie edukacji prozdrowotnej jest pochodną przyjętych celów strategicznych.

a)     w zakresie doskonalenia wizerunku Uczelni

rozwijanie  współpracy z podmiotami zewnętrznymi, systematyczne budowanie zaufania społecznego do Uczelni, pozyskiwanie przychylności wszystkich interesariuszy, opinii publicznej i terenowych władz samorządowych,

–  pozyskiwanie opinii zewnętrznej na temat programów nauczania i treści zajęć w kontekście ich dostosowania  do wymogów rynku pracy. Ważną rolę w tym względzie może spełnić Rada Ekspertów WSOZ w Łomży,

–  prowadzenie badań naukowych i popularyzacja ich efektów w różnych formach publikacji ( czasopisma naukowe i własne opracowania wydawnicze), Poszukiwanie nowych obszarów badań oraz poszerzanie oferty ekspercko – konsultacyjnej,

 – rozwijanie i kształcenie kadry naukowej Uczelni,
– nawiązanie współpracy z uczelniami krajowymi i zagranicznymi.

b)    w zakresie doskonalenia wewnętrznego funkcjonowania Uczelni

 – doskonalenie narzędzi i form komunikacji wewnątrz Uczelni,

 – promocja oferty edukacyjnej i prowadzonych badań  naukowych,

 – wypracowanie narzędzi promocji osiągnięć studentów, absolwentów
i pracowników Uczelni,

 – doskonalenie narzędzi służących podniesieniu jakości i efektywności kształcenia,

 – doskonalenie bazy dydaktycznej ( w zakresie poprawy wyposażenia  pracowni, biblioteki i innych stanowisk pracy),

c)     w zakresie gospodarki finansowej

 –  dywersyfikacja źródeł finansowania działalności Uczelni,

 – pozyskiwanie środków poprzez świadczenie usług dla innych podmiotów,

 – utrzymanie opłat za studia na poziomie atrakcyjnym dla studentów.

            Realizacja strategii wymaga aktywności wszystkich środowisk Uczelni: władz, pracowników naukowo – dydaktycznych, administracyjnych oraz studentów.