Ratownictwo Medyczne

Ratownictwo medyczne – opis kierunku

 

Nazwa studiów:  Ratownictwo medyczne

Uzyskiwany stopień naukowy: LICENCJAT

Uzyskiwany zawód: Ratownik medyczny

Program studiów obejmuje łącznie 3675 godzin, w tym: 705 godz. wykładów, 1485 godz. ćwiczeń i seminariów, 525 godz. zajęć praktycznych realizowanych w warunkach szpitalnych (łącznie 2715 godz.) oraz 960 godz. praktyk zawodowych. Warunkiem ukończenia studiów na poziomie licencjata jest uzyskanie 180 pkt ECTS.

Program składa się z 4 głównych grup przedmiotów: A. Nauki podstawowe, B. Nauki behawioralne i społeczne, C. Nauki kliniczne, D. Praktyki zawodowe. W ramach grupy C. dodatkowo wyodrębniono Nauki kliniczne/ratunkowe obejmujące przedmioty bezpośrednio związane z kierunkiem kształcenia i wykonywaniem zawodu. Realizacja przedmiotów opartych na ww. podziale umożliwia w ciągu trzech lat stopniowe osiągnięcie efektów uczenia się określonych w standardach kierunku.

Zarys tematyki poszczególnych grup zajęć:

–              Grupa zajęć A. Nauki podstawowe – przedmioty z zakresu nauk podstawowych rozłożone w semestrach z uwzględnieniem spójnej kolejności tematów oraz potrzeb organizacji harmonogramu i bilansu punktów ECTS,

–              Grupa zajęć B. Nauki behawioralne i społeczne – przedmioty z zakresu nauk behawioralnych i społecznych rozłożone w semestrach z uwzględnieniem spójnej kolejności tematów oraz potrzeb organizacji harmonogramu i bilansu punktów ECTS,

–              Grupa zajęć C. Nauki kliniczne – element kształcenia kierunkowego obejmujący przedmioty z poszczególnych dziedzin klinicznych, uporządkowane z uwzględnieniem zaawansowania specjalizacji oraz sekwencyjności przedmiotów ratunkowych,

–              Nauki kliniczne  -ratunkowe – element kształcenia kierunkowego obejmujący przedmioty bezpośrednio związane z ratownictwem medycznym, ułożone sekwencyjnie pod względem zaawansowania klinicznego i/lub organizacyjnego, z uwzględnieniem formy udzielania świadczeń (przedszpitalnej i szpitalnej) oraz zakresu świadczeń wykonywanych samodzielnie lub na zlecenie; w tej grupie realizowane są zajęcia praktyczne w warunkach szpitalnych oraz praktyki zawodowe w jednostkach bezpośrednio związanych z ratownictwem medycznym, które następują po ćwiczeniach/zajęciach praktycznych symulacyjnych w pracowni; kluczowe przedmioty modułu to:

*             Procedury ratunkowe przedszpitalne – II r. IV sem.

*             Procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne – III r. V sem.

*             Medyczne czynności ratunkowe – 365 godz. – od 3 sem.

*             Medycyna ratunkowa –400 godz.- od II sem

Elementy poszczególnych przedmiotów rozłożone są w latach wg następujących kryteriów:

–              I rok obejmuje nauki podstawowe, behawioralne i społeczne oraz wprowadzenie do zagadnień klinicznych – ratunkowych – Podstawowe zabiegi medyczne i Podstawy medycznych czynności ratunkowych).,

–              II rok to realizacja głównych założeń modułu kliniczno-ratunkowego oraz wprowadzenie przedmiotów z poszczególnych dziedzin klinicznych; kontynuacja nauk podstawowych oraz behawioralnych i społecznych,

–              III rok stanowi dalsze rozwinięcie stopnia zaawansowania i zagadnień modułu klinicznego – ratunkowego ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności praktycznych, a także kontynuację pozostałych przedmiotów klinicznych oraz z zakresu nauk behawioralnych i społecznych.

Program obejmuje przedmioty do wyboru (fakultatywne) w wymiarze 9 pkt ECTS) – umożliwiające profilowanie formy realizacji efektów uczenia się określonych w standardach.

Na III roku student uczestniczy w zajęciach przygotowujących do egzaminu dyplomowego. Są to przedmioty: Seminarium w warunkach symulacyjnych w pracowni, oraz zajęcia praktyczne w szpitalu   za co otrzymuje 5 pkt ECTS. Studia kończą się egzaminem dyplomowym złożonym z części praktycznej i teoretycznej.

Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu ratownika medycznego
pochodzący z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO)
z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego) – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001573/O/D20191573.pdf