Stypendia

Wnioski stypendialne w roku akademickim 2023/2024 na semestr letni  należy składać w Dziekanacie do 31 marca 2024r.

Wysokość stypendiów podana zostanie nie później niż do 30 kwietnia 2024r.

Kwota miesięcznego dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1 294,40 zł.

Średnia uprawniająca do złożenia wniosku o stypendium rektora wynosi powyżej 4,00. Stypendium przyznawane jest dla nie więcej niż 10 % studentów studiujących na uczelni (w roku akademickim 2023/2024 dla 10 studentów) – DECYDUJE WYSOKOŚĆ ŚREDNIEJ UZYSKANEJ ZA POPRZEDNI ROK STUDIÓW.

 

Wysokość świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP w Łomży na semestr zimowy 2023/2024 r.:

Wysokość stypendium socjalnego wynosi 1500,00 zł. miesięcznie.
§2
Wysokość stypendium Rektora dla najlepszych studentów wynosi 690,00 zł. miesięcznie.
Wysokość zapomogi wynosi 2500,00 zł.

Wysokość świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP w Łomży na semestr letni 2023/2024 r.:

Wysokość stypendium socjalnego wynosi  2000,00 zł. miesięcznie.
Wysokość stypendium Rektora dla najlepszych studentów wynosi 770,00 zł. miesięcznie.
Wysokość zapomogi wynosi 2500,00 zł.

 

 

Informacje o świadczeniach można uzyskać pod numerem tel.: 86 218 31 97 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00,  w dziekanacie podczas zjazdów lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail:  dziekanat@wszoz.edu.pl

Bardzo prosimy Studentów o zapoznanie się regulaminem USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW WSZOZ TWP W ŁOMŻY !!!!!!!!!

1. Wniosek o stypendium socjalne

2. Zaświadczenie US o wysokości dochodu w zakresie art 27,30 bce

3. Oświadczenie o wysokości dochodu opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym

4. dochód nieopodatkowany

5. Wniosek o Stypendium Rektora

6. Wniosek o zapomogę

7. Wniosek o Stypendium dla osób niepełnosprawnych

8. Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców

9. Klauzula – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych studenta.

9a. Oświadczenie członka rodziny

10. Zał. do regulaminu – Wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej

11. Zał. do regulaminu – wielkość gosp. rolnego

12. Zał. do Regulaminu świadczeń dla studentów o dochodzie utraconym

Regulamin ustalania wysokości przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów

Zarządzenie Nr 7_2022 z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów