Stypendia

Wnioski stypendialne w roku akademickim 2023/2024 należy składać w Dziekanacie do 15 listopada 2023r.

Wysokość stypendiów podana zostanie nie później niż do 30 listopada 2023r.

Kwota miesięcznego dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1 294,40 zł.

Średnia uprawniająca do złożenia wniosku o stypendium rektora wynosi powyżej 4,00. Stypendium przyznawane jest dla nie więcej niż 10 % studentów studiujących na uczelni (w roku akademickim 2023/2024 dla 10 studentów) – DECYDUJE WYSOKOŚĆ ŚREDNIEJ UZYSKANEJ ZA POPRZEDNI ROK STUDIÓW.

Informacje o świadczeniach można uzyskać pod numerem tel.: 86 218 31 97 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00,  w dziekanacie podczas zjazdów lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail:  dziekanat@wszoz.edu.pl

Bardzo prosimy Studentów o zapoznanie się regulaminem USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW WSZOZ TWP W ŁOMŻY !!!!!!!!!

1. Wniosek o stypendium socjalne

2. Zaświadczenie US o wysokości dochodu w zakresie art 27,30 bce

3. Oświadczenie o wysokości dochodu opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym

4. dochód nieopodatkowany

5. Wniosek o Stypendium Rektora

6. Wniosek o zapomogę

7. Wniosek o Stypendium dla osób niepełnosprawnych

8. Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców

9. Klauzula – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych studenta.

9a. Oświadczenie członka rodziny

10. Zał. do regulaminu – Wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej

11. Zał. do regulaminu – wielkość gosp. rolnego

12. Zał. do Regulaminu świadczeń dla studentów o dochodzie utraconym

Regulamin ustalania wysokości przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów

Zarządzenie Nr 7_2022 z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów