Formularz rekrutacyjny

Wstęp na studia jest wolny. Przyjmowani są kandydaci, którzy we wskazanym terminie dokonają rejestracji oraz złożą właściwe i kompletne dokumenty.

Decyduje kolejność zgłoszeń i pozytywny rezultat postępowania rekrutacyjnego.

W sytuacjach nieprzewidzianych w opisie rekrutacyjnym decyzję podejmuje Rektor Uczelni.

Rekrutację przeprowadza i decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia podejmuje Dziekan Wydziału.

Postępowanie kwalifikacyjne polega na sprawdzeniu dokumentów kandydatów pod względem wymagań formalnych, a w miarę zaistniałej potrzeby na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem ( decyzje w tej spawie podejmuje Dziekan Wydziału).

Od decyzji Dziekana Wydziału służy odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

Decyzję w sprawie przyjęcia na studia podejmuje Rektor po rozpatrzeniu odwołania. Decyzja Rektora jest ostateczna.

Wyniki postepowania rekrutacyjnego są jawne.

Postępowanie rekrutacyjne na studia składa się z następujących elementów:

 • rejestracji na studia,
 • złożenia dokumentów,
 • postępowania kwalifikacyjnego,
 • wydania decyzji o przyjęciu na studia.

Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej www.wszoz.edu.pl.

W celu rejestracji kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest zobowiązany:

 • wypełnić i zatwierdzić formularz zgłoszeniowy z danymi osobowymi w uczelnianym systemie elektronicznym na stronie internetowej www.wszoz.edu.pl,
 • wnieść opłatę rekrutacyjną oraz wpisowe  w ustalonej wysokości.

Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi  z zastrzeżeniem nieuruchomienia studiów z powodu zbyt małej liczby osób przyjętych.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia składa w biurze rekrutacji następujące dokumenty:

 • wydrukowany i podpisany formularz rekrutacyjny
 • świadectwo dojrzałości oryginał lub odpis,
 • kolorowe zdjęcie o wymiarach 35×45 ( 2 szt.)  oraz dodatkowo to samo zdjęcie w wersji elektronicznej o wymiarach   20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi,
 • orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku,
 • wypis z dowodu osobistego,
 • dowód wniesienia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia.

Wysyłając zgłoszenie oświadczasz, że „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji przez Wyższą Szkołę Zawodową Ochrony Zdrowia TWP w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Mickiewicza 59, zgodnie z art. 23 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119) od dnia wejścia w życie w/w. rozporządzenia."

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy na studia I stopnia

Uchwała Nr 5/2022 Senatu Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Łomży z dnia 01.07.2022 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów na rok akademicki 2023/2024