Geneza

Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP w Łomży jest szkołą niepubliczną, utworzoną na podstawie pozwolenia  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego udzielonego jego decyzją Nr MNiSW – DNS – WUN – 6010 – 13886 – 3/SH/11 z dnia
19 kwietnia 2011 roku. Uczelnia używa nazwy skróconej WSOZ TWP w Łomży.

Specyfiką WSOZ TWP  w Łomży jest fakt, iż powstała ona dosłownie na zamówienie przyszłych studentów. TWP jako pozarządowe stowarzyszenie oświatowe jest również  organem prowadzącym inne placówki oświatowe; między  innymi prowadziło  Policealną  Szkołę Medyczną w Łomży o kierunku Ratownik medyczny. Szkołę tę  ukończyło ponad 800 absolwentów i to właśnie  absolwenci tej szkoły, chcąc kontynuować naukę na wyższym poziomie edukacji, wystąpili z petycją do władz stowarzyszenia o podjęcie działań zmierzających do zorganizowania uczelni wyższej, dającej im możliwość dalszego rozwoju.

WSOZ TWP w Łomży od roku akademickiego 2011/2012 kształci  ratowników medycznych na poziomie studiów pierwszego stopnia (licencjat) na Wydziale Medycyny Ratunkowej i Katastrof. Minister Nauki Szkolnictwa Wyższego  dnia 11 marca 2015 roku nadał Wydziałowi Medycyny Społecznej WSOZ TWP w Łomży uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Terapia zajęciowa  o profilu praktycznym.

Uchwałą Senatu WSOZ TWP w Łomży  w  2014  roku powołano do życia Wszechnicę Zdrowego i Sprawnego Seniora   (WZSS). Nadzór nad poziomem zajęć dydaktycznych sprawuje Rada Programowa Uczelni, w skład której wchodzą nauczyciele akademiccy WSOZ TWP w Łomży i  z współpracującego  Uniwersytetu Medycznego
w Białymstoku.

W trosce o dobro rodzin  pracowniczych i studenckich realizowany jest program ogłoszony przez MNiSW „Maluch na uczelni”, w efekcie którego został utworzony żłobek „Pacynka” przy przedszkolu „Pinokio” w Łomży.

Uczelnia prowadzi również działalność kursową, w szczególności dla dyspozytorów
i ratowników medycznych zabiegających o tzw. punkty zawodowe.