prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zwierz


Profesor doktor habilitowany nauk medycznych

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku(AMB). W AMB a potem w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku pracował w Zakładzie Chemii Ogólnej, potem Analitycznej a następnie kierował Zakładem Biochemii Farmaceutycznej. W latach 1971-72 post-doctoral fellow w New York Medical College, NY  (USA). W latach 1990-1993 prorektor ds. Nauki AMB, prezes Zarządu Głównego PT Hepatologicznego(1998-2001), sekretarz ZG (1986-1989) i  przewodniczący (1985-1996) Oddziału Białostockiego  PT Biochemicznego, prezes Z R TWP w Białymstoku od 1991r. Specjalista Wojewódzki ds. Diagnostyki Laboratoryjnej(1971-1972 i 1981-1984).  Visiting profesor Uniwersytetu w Pradze, Hamburgu, Oxfordzie i Lwowie. Członek Ukraińskiej Akademii Nauk od 1993. Promotor19 rozpraw doktorskich oraz 67 prac magisterskich. Autor  210 pełnych publikacji naukowych, 3 rozdziałów w monografiach międzynarodowych, wielu referatów plenarnych oraz komunikatów na zjazdach krajowych i zagranicznych.


dr n. med. Stefan Kuroczycki-Saniutycz


Doktor nauk medycznych

Data urodzenia: 2 wrzesień 1947 r.

e-mail: s.kuroczycki@poczta.onet.pl

W roku 1977 uzyskał specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych i prawo do używania tytułu. W 1978 zdobył specjalizację w zakresie medycyny społecznej, a 1980 r. z zakresu organizacji ochrony zdrowia, jak również w 1997 r. tytuł specjalisty drugiego stopnia w zakresie epidemiologii. Dnia 16.04.2004 r. uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie zdrowie publiczne, a w 2008 r. tytuł naukowy doktora medycyny na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej „Analiza wybranych zagadnień epidemiologii padaczki w województwie podlaskim”.

W czasie pełnienia funkcji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu był organizatorem dwóch Międzynarodowych Konferencji Naukowo Szkoleniowych dotyczących zdrowia publicznego i zagrożeń transgranicznych.

Niektóre z naukowych publikacji:

  • Polish J.of Environ. Stud. Vol. 17, No. 6 (2008), 981-984: „Mercury Eradication In Healthcare Services” – a Health Promotion Programme,
  • Seminarium Ogólnokrajowe Nowoczesne techniki Instalacyjne w Szpitalnictwie w aspekcie modernizacji istniejących obiektów szpitalnych: „Ścieki i odpady szpitalne – problem utylizacyjny?”,
  • Konferencja Naukowa „Zakażenia ogólnoustrojowe – współczesne zagrożenie”: „Wyzwanie dla epidemiologów – czy wszystkie choroby mają podłoże infekcyjne”,
  • II Konferencja Medycyny Podróży: „Granica Unii Europejskiej w województwie podlaskim a problem WZW typu A”,
  • Żywienie Człowieka i Metabolizm, 2007,XXXIV, Nr 3/4: „Jakość zdrowotna środków spożywczych i przedmiotów użytku w województwie warmińsko-mazurskim ze szczególnym uwzględnieniem powiatu piskiego”,
  • II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych”: „Przemieszczanie się ludności i towarów w obszarze przygranicznym jako środowiskowe zagrożenie zdrowia mieszkańców”,
  • Safety Promotion Research A Public Health Approach to Accident and Injury Prevention.

dr Krystyna Brzozowska-Przychodzeń


Doktor

Autor i współautor 14 prac naukowych z dziedziny biologii, swoje prace naukowe prezentowała na zjazdach naukowych hydrobiologów polskich. Brała aktywny udział w pracach naukowych Zakładu Biologii Ogólnej Akademii Medycznej w Białymstoku (obecnie Uniwersytet Medyczny). Uczestniczyła w programie rządowym współpracy Akademii Medycznej z przemysłem na rzecz regionu. Przez kilka lat była przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika Oddział Białystok oraz Komitetu Okręgowego Olimpiady Biologicznej organizowanej przez Oddział Białostocki PTP im. M. Kopernika. Obecnie jest członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej.