Święto Uczelni 20 czerwca 2015 roku Uroczystość wręczenia sztandaru Wyższej Szkole Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP w Łomży z okazji 65-lecia TWP i 15-lecia OR TWP w Łomży

Święto Uczelni 20 czerwca  2015 roku
Uroczysto
ść  wręczenia sztandaru
Wy
ższej Szkole Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP w Łomży
z
okazji 65-lecia TWP i 15-lecia OR TWP w 
Łomży

Łomża , 19.03. 2015 r.

 

W dniu 19 marca  2015 r. w siedzibie OR TWP w Łomży  przy ul. Mickiewicza 59 odbyło się posiedzenie z udziałem Rektora  Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia  TWP w  Łomży, na którym powołano Komitet Fundacyjny  Sztandaru.

W skład Komitetu Fundacyjnego  Sztandaru weszli:

 1. dr Krystyna Wróblewska – przewodnicząca
 2. dr Krystyna Brzozowska – Przychodzeń – członek
 3. mgr Piotr Wycik – członek
 4. mgr Jan Karczewski – członek
 5. mgr Maria Tocka – członek
 6.  mgr Jerzy Brzeziński – członek
 7. dr n. med.  Zbigniew Paweł Kołodziejczyk – członek
 8. ks. dr Radosław Kubeł – członek
 9. mgr Iwona Chorążyczewska – Gałczyk – członek
 10. Aleksandra Wiszowata

Uchwała Nr 2/2015

Zarządu Oddziału Regionalnego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Łomży

w sprawie nadania  sztandaru

Wyższej Szkole Zawodowej Ochrony Zdrowia  TWP w Łomży

z dnia 19.03.2015 r.

 

Na podstawie § 1. ust. 10 Statutu Towarzystwa Wiedzy Powszechnej oraz § 11 Statutu Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP w Łomży działając na podstawie wspólnego wniosku uczestników posiedzenia z udziałem Rektora  Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia  TWP W Łomży, które odbyło się  19 marca 2015 r.  w siedzibie OR TWP
w Łomży  przy ul. Mickiewicza 59, na którym powołano Komitet Fundacyjny  Sztandaru uchwala się co następuje:

§ 1

Z dniem 20 czerwca 2015 r. nadaje się sztandar Wyższej Szkole Zawodowej  Ochrony Zdrowia TWP w Łomży.

§ 2

 1. Wzór sztandaru określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Ceremoniał używania sztandaru stanowi załącznik nr2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się  Komitetowi  Fundacyjnemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

awers 1 rewers

yaprosyenie