Kursy pierwszej pomocy dla nauczycieli i opiekunów (wychowawców)

kurs03

dużo praktyki, ciekawa teoria, zaangażowani , profesjonalni instruktorzy Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia  TWP w Łomży, przystępne ceny

  1. 1.  Kurs pierwszej pomocy kierowany do nauczycieli oraz opiekunów, którzy na co dzień mogą mieć styczność z sytuacją zagrożenia zdrowia lub życia dzieci i młodzieży. W sytuacji utraty przytomności, upadku lub złamania, obowiązkiem nauczycieli i opiekunów jest w sposób poprawny szybko
    i skutecznie reagować niosąc niezbędną  profesjonalną pomoc.

Zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.),
każdy nauczyciel powinien być przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy tak, aby w razie wypadku wyeliminować czynniki zagrażające życiu dziecka przed dotarciem fachowej pomocy medycznej.

Na kursie poruszane będą w szczególności stany zagrożenia życia, z jakimi mogą mieć do czynienia na co dzień nauczyciele i opiekunowie. Kurs kładzie szczególny nacisk na rozpoznawanie stanów zagrożenia życia oraz udzielanie pierwszej pomocy dla dzieci. Umiejętności nabyte podczas kursu pozwolą zarówno skuteczniej reagować, ale także wyzwolą w opiekunie pewność siebie i poczucie możliwości podjęcia działania w sytuacji zagrożenia.

  1. 2.     Kurs przygotowujący do prowadzenia zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
    z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz.U. 2009 nr 139 poz. 1132
    ).

Przypominamy, że zgodnie z § 10 Obwieszczenia MEN z dn. 20 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, (Dz. U. z dn. 14 października 2013 r. poz. 1217), kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w szkołach i  innych placówkach oświatowych posiada osoba, która legitymuje się zaświadczeniem potwierdzającym posiadanie przygotowania do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, uzyskanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 8 ust 5 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757).  Samodzielna realizacja przez nauczyciela zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy wymaga od niego ukończenia szkolenia, zorganizowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz.U. 2009 nr 139 poz. 1132), potwierdzonego stosownym zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Czas trwania szkolenia wynosi 30 godz. dydaktycznych Szkolenie kończy się egzaminem w formie testu z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem szkolenia, które stanowią załącznik do w/w rozporządzenia. Zgodnie
z przywołanym rozporządzeniem zaświadczenie ważne jest przez okres 5 lat od daty wydania.

 

Zadbaj o swój rozwój, zdobądź nowe kwalifikacje. Zostań nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy!

 

Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu kursów z zakresu pierwszej pomocy, dysponujemy profesjonalną kadrą instruktorów wykładowców. Nauczymy pierwszej pomocy przedmedycznej w praktyce.

Organizujemy także :

  • Kursy recertyfikacyjne kwalifikowanej pierwszej pomocy dla PSP,  OSP, Policji, MOSiR.
  • Kursy doskonalące dla ratowników medycznych

Cena uzależniona jest od ilości osób.

Zadzwoń, napisz do nas

tel.86 216 45 62,  86 218 31 97; e-mail:  twp@twp.lomza.pl

Zapraszamy.