Kandydaci

UCHWAŁA NR 2/2013

SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ OCHRONY ZDROWIA

TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ W ŁOMŻY

z dnia 27.05.2013 r.

w sprawie warunków i trybu rekrutacji  oraz formy studiów na rok akademicki 2014/2015

Na podstawie art.169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz § 30 pkt 3 Statutu WSOZ TWP w Łomży, Senat WSOZ TWP uchwala następujące warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych w roku akademickim 2014/2015.

§ 1

 1. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

a)      polskie świadectwo dojrzałości uzyskane w wyniku złożenia egzaminu maturalnego
(„nowa matura”) lub egzaminu dojrzałości („ stara matura”),

b)      dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą
w Genewie uzyskany w wyniku złożenia egzaminu przeprowadzonego w ramach Matury Międzynarodowej,

c)       świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo maturalne wydane za granicą uznane za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości.

 1. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się cudzoziemcy, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).
 2. Formy i warunki przyjmowania na studia  osób niebędących obywatelami polskimi regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r.
  w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406).
 3. Zasady nostryfikacji świadectw uzyskanych za granicą reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych
  i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (M. P. Nr 63, poz. 443).

§ 2

 1. Wstęp na studia jest wolny. Przyjmowani będą kandydaci, którzy we wskazanym terminie dokonają rejestracji oraz złożą  właściwe i kompletne dokumenty. Decyduje kolejność zgłoszeń
  i pozytywny rezultat postępowania rekrutacyjnego.
 2. Rekrutacja odbywa się w następujących terminach:

a)      na semestr zimowy od 4 maja do 28 września 2014r.

b)      na semestr letni od 4 stycznia do 25 lutego 2015 r.

§ 3

 1. Rekrutację przeprowadza i decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia podejmuje Kierownik Zakładu.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne polega na sprawdzeniu dokumentów kandydatów pod względem wymagań formalnych.
 3. Od decyzji Kierownika Zakładu służy odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 4. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.
 5. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia podejmuje Rektor po rozpatrzeniu odwołania. Decyzja Rektora jest ostateczna.
 6. Wyniki postepowania rekrutacyjnego są jawne.

§ 4

 1. Postępowanie rekrutacyjne na studia składa się z następujących elementów:

a)      rejestracji na studia,

b)      składania dokumentów,

c)       postępowania kwalifikacyjnego,

d)      wydania decyzji o przyjęciu na studia.

 1. Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej www.wszoz.edu.pl  lub telefonicznie.
 2. W celu rejestracji kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest zobowiązany:

a)      wypełnić i zatwierdzić formularz zgłoszeniowy z danymi osobowymi w uczelnianym systemie elektronicznym na stronie internetowej www.wszoz.edu.pl lub telefonicznie,

b)      wnieść opłatę rekrutacyjną oraz wpisowe  w ustalonej wysokości.

 1. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi  z zastrzeżeniem nieuruchomienia studiów
  z powodu zbyt małej liczby osób przyjętych.
 2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia składa w biurze rekrutacji następujące dokumenty:

a)      podanie o przyjęcie na studia,

b)      świadectwo dojrzałości oryginał lub odpis,

c)       cztery fotografie o wymiarach 35 x 45 mm,

d)      kserokopię dowodu osobistego lub, w przypadku cudzoziemców paszportu,

e)      zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku  przeciwwskazań do nauki zawodu,

f)       dowód wniesienia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia.

§ 5

W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszej Uchwale decyzje podejmuje Rektor.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.