Informacje

Zapraszamy do podjęcia studiów licencjackich (I stopnia) stacjonarnych i niestacjonarnych profil praktyczny na nowym w całym makroregionie Północno – wschodnim kierunku Terapia zajęciowa w Wyższej Szkole Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP w Łomży, na Wydziale Medycyny Społecznej.

Jesteśmy przekonani, że otwarcie nowego kierunku studiów Terapia zajęciowa w tej Uczelni pozwoli studentom osiągnąć wyższe i bardziej integralne poziomy wykształcenia, adek­watne do rozeznania rynku pracy, a tym samym zrealizować zawodowe plany.

Terapeuta zajęciowy to nowy zawód bardzo potrzebny i poszukiwany. Terapeuci zajęciowi są cennymi członkami zespołów terapeutycznych wszędzie tam, gdzie występują choroby przewlekłe np.: w rehabilitacji, psychiatrii, ortopedii, neurologii, reumatologii, kardiologii itd. Terapeuta zajęciowy wykonuje swoje zadania usprawniając fizycznie, psychicznie
i społecznie, przywracając osobom niepełnosprawnym, w tym również z deficytami rozwojowymi, „zdolność do samodzielnego życia”.

Celem studiów na kierunku Terapia zajęciowa w Wyższej Szkole Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP w Łomży jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry terapeutów zajęciowych do podjęcia pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi
i starszymi z różnym rodzajem niepełnosprawności, inwalidztwem czasowym i utrwalonym oraz dysfunkcjami spowodowanymi przewlekłą chorobą, zagrożeniami cywilizacyjnymi oraz dysfunkcyjną rodzinną.

W ramach trzyletnich studiów I stopnia na kierunku Terapia zajęciowa, student zdobędzie kompetencje w zakresie szerokiego postrzegania potrzeb osób o mniejszych możliwościach rozwoju, przewlekle chorych oraz starszych, które są niezbędne do podejmowania różnorodnych działań:

  • na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania niepełnosprawności i ograniczeniom w uczestniczeniu w życiu społecznym
  • na rzecz poprawy dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego jednostek
    i grup, w formie bezpośredniej terapii albo w obszarze organizowania wsparcia osób
    z ograniczeniami w codziennym funkcjonowaniu, osób z niepełnosprawnością oraz osób wykluczonych społecznie, integracji społecznej i aktywizacji zawodowej
  • możliwości zdobycia wiedzy z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej i nauk społecznych, służącej przezwyciężaniu deficytów rozwojowych jednostki
  • możliwości zdobycia umiejętności stosowania różnych form, metod i modeli terapeutycznych występujących w obszarze terapii zajęciowej., tj z zakresu

> arteterapii – terapia przez sztukę

> ergoterapii – terapia pracą, terapia poprzez zajęcia manualne

> socjoterapii – czyli spędzanie wolnego czasu, rozwiązywanie trudności życiowych

  • przygotowanie do dalszych studiów na kierunku Terapia zajęciowa i do uczestniczenia w badaniach naukowych.

Program kształcenia i plan studiów na kierunku Terapia zajęciowa w WSOZ TWP
w Łomży dostosowane zostały do aktualnych wytycznych Światowej Federacji Terapeutów Zajęciowych (WFOT), Europejskiej Sieci Nauczania Terapii Zajęciowej w Szkolnictwie Wyższym (ENOTHE) oraz Dyrektywę Komisji Europejskiej o Uznawaniu Kwalifikacji Zawodowych (EuropeanCouncilDirective on the Recognition of Professional Qualifications). Zaplanowany do realizacji cel studiów jest:

> zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji

> praktyczny – program studiów zawiera 1505h kształcenia praktycznego, realizowanego w pracowniach i poza Uczelnią, w naturalnym środowisku pracy terapeuty zajęciowego w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

Zapraszamy

 

REKRUTACJA TUTAJ

terapia